คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชผ.ม626
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
30000-1204ภาษาอังกฤษโครงงาน 0-2-12 2
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33 3
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 0-2-12 2
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 4
30100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล 3-0-33 3
30001-1051กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 1
30102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-3-35 5
30102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม 2-2-34 4
30102-2103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล3 1-6-37 7
30102-8501โครงงาน 4-0-44 4
30102-9002เทคนิคการอบชุบโลหะ 2-3-35 5
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 2
hr05-0002โฮมรูม 0-1-01 1
 รวม  20-23-28 43 43
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  3 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
533 
 นายปราโมทย์ สายภา
533 
 นายปราโมทย์ สายภา
533 
 นายปราโมทย์ สายภา
443 
 นางเสาร์วันดี ผ่านเมือง
443 
 นางเสาร์วันดี ผ่านเมือง
443 
 นางเสาร์วันดี ผ่านเมือง
443 
 นางเสาร์วันดี ผ่านเมือง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
633 
 นายครูพิเศษ ชก.
633 
 นายครูพิเศษ ชก.
633 
 นายครูพิเศษ ชก.
633 
 นายครูพิเศษ ชก.
633 
 นายครูพิเศษ
632 
 น.ส.จุฑารัตน์ แสงรูจี
632 
 น.ส.จุฑารัตน์ แสงรูจี
632 
 น.ส.จุฑารัตน์ แสงรูจี
632 
 น.ส.จุฑารัตน์ แสงรูจี
632 
 น.ส.จุฑารัตน์ แสงรูจี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายปัญญวัฒน์ จันทร์ชัยภักดิ์  นายปัญญวัฒน์ จันทร์ชัยภักดิ์  นายปัญญวัฒน์ จันทร์ชัยภักดิ์  นายปัญญวัฒน์ จันทร์ชัยภักดิ์
543 
 นางจินตนา จินดาศรี
543 
 นางจินตนา จินดาศรี
 นายปัญญวัฒน์ จันทร์ชัยภักดิ์  นายปัญญวัฒน์ จันทร์ชัยภักดิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
634 
 น.ส.ศิริยาพร สำเภา
634 
 น.ส.ศิริยาพร สำเภา
634 
 น.ส.ศิริยาพร สำเภา
 นายปัญญวัฒน์  นายอุกฤษฎ์ จันดาบุตร  นายอุกฤษฎ์ จันดาบุตร  นายอุกฤษฎ์ จันดาบุตร  นายอุกฤษฎ์ จันดาบุตร  นายอุกฤษฎ์ จันดาบุตร  นายอุกฤษฎ์ จันดาบุตร  นายอุกฤษฎ์ จันดาบุตร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
526 
 นางดาราวรรณ
511 
 ว่าที่ ร.ต.ฐิตารีย์รัตน์ อาญาเมือง
511 
 ว่าที่ ร.ต.ฐิตารีย์รัตน์ อาญาเมือง
636 
 นายครูพิเศษ ชก.
636 
 นายครูพิเศษ ชก.
636 
 นายครูพิเศษ ชก.
636 
 นายครูพิเศษ ชก.
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายบัณฑิตย์ เหลาทอง )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ...................................................
( นายชนะ สุทธิประภา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี