คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายปราโมทย์   สายภา
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษากศ.ม. คณิตศาสตร์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-1404แคลคูลัส 13-0-330
40000-1601คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง  ปริญญาตรี     3     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
533 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
สชผ.ม626,สชผ.ม625
533 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
สชย.21,สชย.22
533 
สชส.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
533 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
สชธ.11,สชธ.12
533 
‹--------- 30000-1404 ---------›
สชส.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
533 
‹------------------ 40000-1601 ------------------›
ทล.บ.การผลิต12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
533 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
สชผ.ม623,สชผ.ม624
533 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
สชส.11
533 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
สชธ.22,สชธ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
533 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
สชย.ไฟฟ้า21,สชย.ไฟฟ้า22
533 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
สชฟ.ม623,สชฟ.ม624
533 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
สชฟ.25
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ )
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี