คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายภัทรศักดิ์   ภัทรธรรมพิบูล
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาวท.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานบุคลากร
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-1404แคลคูลัส 13-0-327
 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  27  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
536 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
สชธ.ม615,สชธ.ม616
536 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
สชฟ.ม621,สชฟ.ม622
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
536 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
สชส.ม611
536 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
สชย.26,สชย.25
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
536 
‹--------- 30000-1404 ---------›
สชฟ.21,สชฟ.22
536 
‹--------- 30000-1404 ---------›
สชฟ.ม627,สชฟ.ม628
536 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
สชธ.23
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
536 
สชฟ.ม627,สชฟ.ม628
536 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
สชฟ.ม629,สชฟ.ม6210
536 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
สชอ.แพทย์ ม.611
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
536 
สชฟ.22,สชฟ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ )
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี