คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ชื่อผู้สอนนายปัญจพร   พฤกษชาติ
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาคอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา สชฟ.(ม.6) 1/7-8
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3O000-2001กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา0-2-02
3O104-0002การเขียนแบบไฟฟ้าและประมาณราคา1-3-232
40104-2106การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน2-2-34
4104-2403มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า0-9-39
hr04-0001โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  48  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  35  ชั่วโมง  ปริญญาตรี     13     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
725 
‹---------------------------- 3O104-0002 ----------------------------›
สชฟ.ม616
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
725 
‹---------------------------- 3O104-0002 ----------------------------›
สชฟ.ม612
725 
‹---------------------------- 3O104-0002 ----------------------------›
สชฟ.ม611
725 
‹---------------------------- 40104-2106 ----------------------------›
ทล.บ.ไฟฟ้า11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
725 
‹---------------------------- 3O104-0002 ----------------------------›
สชฟ.ม618
725 
สชฟ.ม615
725 
‹--------- 3O000-2001 ---------›
สชฟ.ม618,สชฟ.ม617
725 
‹------------------ 3O104-0002 ------------------›
สชฟ.ม615
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
725 
‹---------------------------- 3O104-0002 ----------------------------›
สชฟ.ม614
725 
‹---------------------------- 3O104-0002 ----------------------------›
สชฟ.ม613
725 
‹--------- 4104-2403 ---------›
ทล.บ.ไฟฟ้า21
725 
สชฟ.ม617,สชฟ.ม618
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
725 
‹---------------------------- 3O104-0002 ----------------------------›
สชฟ.ม617
‹-------------------------------------------------------- 4104-2403 --------------------------------------------------------›
ทล.บ.ไฟฟ้า21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายจำรัส ชนะสิงห์ )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี