คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชฟ.ม629
ประเภทวิชา
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1204ภาษาอังกฤษโครงงาน 0-2-12
3000-1317การวิจัยเบื้องต้น 3-0-33
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3104-1003ดิจิตอลประยุกต์ 2-3-35
3104-1004การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า 2-3-35
3104-2004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
3104-8501โครงการ *-*-44
3104-9003เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้ 2-3-35
3104-9006คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 3-0-33
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
hr05-0002โฮมรูม 0-1-01
 รวม  21-17-30 42
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
536 
‹------------------ 3000-1406 ------------------›
 นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล
734 
‹------------------ 3104-9006 ------------------›
 น.ส.บุศราภรณ์ ศรีมูลเขียว
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
512 
‹------------------ 3000-1317 ------------------›
 นางทิพวรรณ สายพิณ
7B8 
 ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ
541 
 น.ส.สุธาสินี
725 
‹------------------------------------- 3104-9003 -------------------------------------›
 นายปัญจพร พฤกษชาติ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
724 
‹------------------------------------- 3104-2004 -------------------------------------›
 นายสุกรี พรมนิกร
‹--------- 3000-2004 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7B9 
‹---------------------------- 3104-8501 ----------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร
737 
‹------------------------------------- 3104-1003 -------------------------------------›
 นายยศสรัล แสงสาย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
542 
‹--------- 3000-1204 ---------›
 น.ส.รัญยารัตน์ สิงห์คำ
412 
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 นางทิพากร แต้ศิริเวชช์
711 
‹------------------------------------- 3104-1004 -------------------------------------›
 นายชัยชนะ จารุกรสกุล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................
(นายสุนทร ดอนชัย)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี