คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชอ.แพทย์ ม.611
ประเภทวิชา
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
30100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24 4
30100-0011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐาน 1-6-37 7
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33 3
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33 3
30105-1002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35 5
30105-1003วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค 2-3-35 5
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 4
30105-2001การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35 5
30105-2302อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ 2-3-35 5
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 2
hr04-0002โฮมรูม 1-0-01 1
 รวม  19-25-26 44 44
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  4 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 ว่าที่ ร.ต.ศตวัฒน์ มงคลดิษฐ์  ว่าที่ ร.ต.ศตวัฒน์ มงคลดิษฐ์  ว่าที่ ร.ต.ศตวัฒน์ มงคลดิษฐ์  ว่าที่ ร.ต.ศตวัฒน์ มงคลดิษฐ์  ว่าที่ ร.ต.ศตวัฒน์
526 
 นางดาราวรรณ รอดสิน
526 
 นางดาราวรรณ รอดสิน
526 
 นางดาราวรรณ รอดสิน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายอรุณ ชุมอาจ  นายอรุณ ชุมอาจ  นายอรุณ ชุมอาจ  นายอรุณ ชุมอาจ  นายอรุณ  นายอรุณ ชุมอาจ  นายอรุณ ชุมอาจ  นายอรุณ ชุมอาจ  นายอรุณ ชุมอาจ  นายอรุณ ชุมอาจ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายคารมย์ แก้วกันยา  นายคารมย์ แก้วกันยา  นายคารมย์ แก้วกันยา  นายคารมย์ แก้วกันยา  นายคารมย์  นายคารมย์  นายคารมย์ แก้วกันยา  นายคารมย์ แก้วกันยา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายอุทัย พลเขตต์  นายอุทัย พลเขตต์  นายอุทัย พลเขตต์  นายอุทัย พลเขตต์  นายอุทัย พลเขตต์  นายอุทัย พลเขตต์  นายอุทัย พลเขตต์
536 
 นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล
536 
 นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล
536 
 นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายชูเกียรติ ประมุขกุล  นายชูเกียรติ ประมุขกุล  นายชูเกียรติ ประมุขกุล  นายชูเกียรติ ประมุขกุล  นายสมปอง เพิ่มพูล  นายสมปอง เพิ่มพูล  นายสมปอง เพิ่มพูล  นายสมปอง เพิ่มพูล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายวิเชียร กำทอง )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...................................................
( นายชนะ สุทธิประภา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี