คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชอ.แพทย์ ม.611
ประเภทวิชา
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
30100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
30100-0011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐาน 1-6-37
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30105-1002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
30105-1003วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค 2-3-35
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30105-2001การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
30105-2302อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ 2-3-35
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
hr04-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  19-25-26 44 0
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี