คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชธ.ม615
ประเภทวิชา
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33 3
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34 4
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33 3
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 0-2-12 2
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33 3
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33 3
30121-2002คอนกรีตเทคโนโลยี 2-2-34 4
30121-2004การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35 5
30121-2005การประมาณราคางานโยธา 1-4-35 5
30121-2111การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา 1-4-35 5
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 2
hr04-0002โฮมรูม 1-0-01 1
 รวม  20-20-28 40 40
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
536 
 นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล
536 
 นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล
536 
 นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล
 นายปิยรัตน์ คันธจันทร์  นายปิยรัตน์ คันธจันทร์  นายปิยรัตน์ คันธจันทร์  นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
223 
 นางสรัญญา งานสัมพันธฤทธิ์
223 
 นางสรัญญา งานสัมพันธฤทธิ์
223 
 นางสรัญญา งานสัมพันธฤทธิ์
223 
 นางสรัญญา งานสัมพันธฤทธิ์
 นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง  นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง  นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง  นายสัญชัย สุขเกษม  นายสัญชัย สุขเกษม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
532 
 นางณชิตา เถาว์โท
532 
 นางณชิตา เถาว์โท
532 
 นางณชิตา เถาว์โท
526 
 นางดาราวรรณ รอดสิน
526 
 นางดาราวรรณ รอดสิน
526 
 นางดาราวรรณ รอดสิน
 น.ส.วิรุฬพรรณ บุญรมย์  น.ส.วิรุฬพรรณ บุญรมย์
hr04-0002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.วิรุฬพรรณ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายศุภสิทธิ์ สายขุน  นายศุภสิทธิ์ สายขุน  นายศุภสิทธิ์ สายขุน  นายศุภสิทธิ์ สายขุน  นายศุภสิทธิ์ สายขุน  นายดุลยวัต รักษ์พงศ์  นายดุลยวัต รักษ์พงศ์  นายดุลยวัต รักษ์พงศ์  นายดุลยวัต รักษ์พงศ์  นายดุลยวัต รักษ์พงศ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.ประไพสุข เกษมสุข  น.ส.ประไพสุข เกษมสุข  น.ส.ประไพสุข เกษมสุข  น.ส.ประไพสุข เกษมสุข  น.ส.ประไพสุข เกษมสุข
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง )
หัวหน้าแผนกวิชาโยธา


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี