คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชธ.ม615
ประเภทวิชา
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3O000-1101ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1-2-23 3
3O000-1201ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาชีพ 1-2-23 3
30000-1401คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-33 3
30121-0001กลศาสตร์โครงสร้าง 3-0-33 3
30121-0002วัสดุก่อสร้าง 3-0-33 3
30121-0003เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา 3-0-33 3
30121-0004พื้นฐานการประมาณราคางานโยธา 2-2-34 4
3O121-0005พื้นฐานงานโยธา 1-4-35 5
30100-1005กฎหมายในงานอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง 2-0-22 2
3O121-2003คอนกรีตเทคโนโลยี 2-2-34 4
30121-2013งานโยธา 0-6-26 6
3O000-2001กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา 0-2-02 2
hr04-0001โฮมรูม 1-0-01 1
 รวม  22-20-29 42 42
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายปฎิภาน ชมภูมาศ  นายปฎิภาน ชมภูมาศ  นายปฎิภาน ชมภูมาศ  นายปฎิภาน ชมภูมาศ  นายปฎิภาน ชมภูมาศ  นายปฎิภาน ชมภูมาศ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายดุลยวัต รักษ์พงศ์  นายดุลยวัต รักษ์พงศ์  นายดุลยวัต รักษ์พงศ์  นายปิยรัตน์ คันธจันทร์  นายปิยรัตน์ คันธจันทร์  นายปิยรัตน์ คันธจันทร์  นายปิยรัตน์ คันธจันทร์  น.ส.วิรุฬพรรณ บุญรมย์  น.ส.วิรุฬพรรณ บุญรมย์  น.ส.วิรุฬพรรณ บุญรมย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง  นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง  นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง
545 
 นายธนพัฒน์ ใจตรง
545 
 นายธนพัฒน์ ใจตรง
545 
 นายธนพัฒน์ ใจตรง
 นายกีรติ ธานี  นายกีรติ ธานี  น.ส.ประไพสุข เกษมสุข  น.ส.ประไพสุข เกษมสุข
hr04-0001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายกีรติ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
536 
 นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล
536 
 นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล
536 
 นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล
 นายดุลยวัต รักษ์พงศ์  นายดุลยวัต รักษ์พงศ์  นายดุลยวัต รักษ์พงศ์  นายดุลยวัต รักษ์พงศ์  นายดุลยวัต รักษ์พงศ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายศุภสิทธิ์ สายขุน  นายศุภสิทธิ์ สายขุน  นายศุภสิทธิ์ สายขุน  นายศุภสิทธิ์ สายขุน
521 
 นายณราวิตญ์ มีดี
521 
 นายณราวิตญ์ มีดี
521 
 นายณราวิตญ์ มีดี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง )
หัวหน้าแผนกวิชาโยธา


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี