คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนน.ส.วิรุฬพรรณ   บุญรมย์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาโยธา
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา ปวส.1 (ม.6) กลุ่ม 5
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2xx1กิจกรรมสถานประกอบการ0-2-02
20121-1006หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม1-3-28
20121-2006การเขียนแบบงานก่อสร้าง1-3-28
20121-2012เครื่องจักรกลงานโยธา2-0-22
20121-2111การทำหุ่นจำลอง1-3-24
20121-2114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง2-0-22
20121-8001ฝึกงาน0-2-42
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30001-1052กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง2-0-26
30121-2101การควบคุมและวางแผนการก่อสร้างงานโยธา3-0-39
hr04-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  46  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  18  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-1006 ----------------------------›
ชธ.11
‹---------------------------- 20121-1006 ----------------------------›
ชธ.13
‹------------------ 30121-2101 ------------------›
สชธ.ม625
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-2111 ----------------------------›
ชธ.23
‹------------------ 30121-2101 ------------------›
สชธ.ม622,สชธ.ม621
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20121-2012 ---------›
ชธ.23
‹--------- 30001-1052 ---------›
สชธ.ม625
‹--------- 30001-1052 ---------›
สชธ.13
‹--------- 30000-2002 ---------›
สชธ.ม615,สชธ.ม616
สชธ.ม615,สชธ.ม616
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20121-2114 ---------›
ชธ.34,ชธ.33
‹--------- 30001-1052 ---------›
สชธ.ม623,สชธ.ม624
‹------------------ 30121-2101 ------------------›
สชธ.12,สชธ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-2006 ----------------------------›
ชธ.11
‹---------------------------- 20121-2006 ----------------------------›
ชธ.13
‹--------- 20121-8001 ---------›
ชธ.21,ชธ.22
‹--------- 20000-2xx1 ---------›
ชธ.22,ชธ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง)
หัวหน้าแผนกวิชาโยธา


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี