คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนางณชิตา   เถาว์โท
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ วิชาโท ภาษาไทย
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ3-0-324
 จำนวนชั่วโมงสอน  24  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
521 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
สชฟ.ม613,สชฟ.ม614
522 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
สชร. ม.611
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
523 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
สชฟ.ม615,สชฟ.ม616
523 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
สชฟ.ม617,สชฟ.ม618
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
532 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
สชธ.ม616,สชธ.ม615
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
532 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
สชธ.ม613,สชธ.ม614
523 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
สชฟ.ม619,สชฟ.ม6110
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
532 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
สชฟ.ม612,สชฟ.ม611
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ )
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี