ประเภทวิชา
ที่ระดับสาขางานจำนวนห้องห้อง
1ปริญญาตรี1 01:เทคโนโลยียานยนต์ 10 ทล.บ.ยานยนต์1/1 ทล.บ.ยานยนต์1/2 ทล.บ.ยานยนต์1/3 ทล.บ.ยานยนต์1/4 ทล.บ.ยานยนต์1/5 ทล.บ.ยานยนต์1/6 ทล.บ.ยานยนต์1/7 ทล.บ.ยานยนต์1/8 ทล.บ.ยานยนต์1/9 ทล.บ.ยานยนต์1/10 ทล.บ.ยานยนต์1/11 ทล.บ.ยานยนต์1/12 ทล.บ.ยานยนต์1/13 ทล.บ.ยานยนต์1/14 ทล.บ.ยานยนต์1/15 ทล.บ.ยานยนต์1/16 ทล.บ.ยานยนต์1/17 ทล.บ.ยานยนต์1/18 ทล.บ.ยานยนต์1/19 ทล.บ.ยานยนต์1/20
2ปริญญาตรี1 01:เทคโนโลยีไฟฟ้า 10 ทล.บ.ไฟฟ้า1/1 ทล.บ.ไฟฟ้า1/2 ทล.บ.ไฟฟ้า1/3 ทล.บ.ไฟฟ้า1/4 ทล.บ.ไฟฟ้า1/5 ทล.บ.ไฟฟ้า1/6 ทล.บ.ไฟฟ้า1/7 ทล.บ.ไฟฟ้า1/8 ทล.บ.ไฟฟ้า1/9 ทล.บ.ไฟฟ้า1/10 ทล.บ.ไฟฟ้า1/11 ทล.บ.ไฟฟ้า1/12 ทล.บ.ไฟฟ้า1/13 ทล.บ.ไฟฟ้า1/14 ทล.บ.ไฟฟ้า1/15 ทล.บ.ไฟฟ้า1/16 ทล.บ.ไฟฟ้า1/17 ทล.บ.ไฟฟ้า1/18 ทล.บ.ไฟฟ้า1/19 ทล.บ.ไฟฟ้า1/20
3ปริญญาตรี1 01:เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 10 ทล.บ.คอมพิวเตอร์1/1 ทล.บ.คอมพิวเตอร์1/2 ทล.บ.คอมพิวเตอร์1/3 ทล.บ.คอมพิวเตอร์1/4 ทล.บ.คอมพิวเตอร์1/5 ทล.บ.คอมพิวเตอร์1/6 ทล.บ.คอมพิวเตอร์1/7 ทล.บ.คอมพิวเตอร์1/8 ทล.บ.คอมพิวเตอร์1/9 ทล.บ.คอมพิวเตอร์1/10 ทล.บ.คอมพิวเตอร์1/11 ทล.บ.คอมพิวเตอร์1/12 ทล.บ.คอมพิวเตอร์1/13 ทล.บ.คอมพิวเตอร์1/14 ทล.บ.คอมพิวเตอร์1/15 ทล.บ.คอมพิวเตอร์1/16 ทล.บ.คอมพิวเตอร์1/17 ทล.บ.คอมพิวเตอร์1/18 ทล.บ.คอมพิวเตอร์1/19 ทล.บ.คอมพิวเตอร์1/20