คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชย.112
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก 1-6-37
20101-2102งานจักรยานยนต์ 1-6-37
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2 0-2-02
hr01-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  10-24-17 34
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
535 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 น.ส.รุ่งอรุณ ไตรวงษ์
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
 น.ส.ปรีดาพร สีลาพา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
431 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
 นายธานินทร์ สันตะวงษ์
‹--------- 20100-1002 ---------›
 นายธนาคาร กอมณี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
 นายอดิศักดิ์ แหวนวงษ์
 นายวันชัย
‹--------- 20000-2002 ---------›
 นายวันชัย นิยมวงศ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2102 ----------------------------›
 นายธีระศักดิ์ สัตย์ธิพันธ์
‹------------------ 20101-2102 ------------------›
 นายธีระศักดิ์ สัตย์ธิพันธ์
545 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.ปาริฉัตร หารคำอุ้ย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2101 ----------------------------›
 นายชัยวัฒน์ เหล่าบุตรสา
‹------------------ 20101-2101 ------------------›
 นายชัยวัฒน์ เหล่าบุตรสา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายวันชัย นิยมวงศ์ )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี