คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชก.16
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20102-2003ทฤษฎีเครื่องมือกล 0-2-02
20102-2004วัดละเอียด 1-2-23
20102-2106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล 0-6-26
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
home-roomโฮมรูม 0-1-01
 รวม  11-26-19 37
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
 นายตฤณ แสนลา
7B3 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
 น.ส.พัชรา สุภาวงษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
525 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 น.ส.ชนิศากาญจน์ ธรรมวัติ
‹--------- 20102-2003 ---------›
 นายพิริยะ ข่ายกระโทก
641 
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
 นายเดชพล ยศพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
333 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 นางเสาร์วันดี ผ่านเมือง
636 
‹------------------ 20102-2004 ------------------›
 นายปพนธนรัฐ รฐามัลลาธัชนิธิ
‹--------- 20000-2001 ---------›
 นายธีรภัทร มณีวงษ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
543 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
546 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นายครูคณิตศาสตร์ 1 1
‹--------- 20100-1002 ---------›
 นายกายสิทธิ์ นามลาด
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2106 ----------------------------›
 น.ส.บุญจิราธร สมสุพรรณ
‹--------- 20102-2106 ---------›
 น.ส.บุญจิราธร สมสุพรรณ
 นายนครินทร์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................
(นายอนุพันธ์ จารุพงษ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี