คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชก.24
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12
20000-1601ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ 1-0-11
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 1 1-3-24
20102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 2-6-48
20102-2105ลับคมเครื่องมือตัด 1-3-24
20102-2109ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล 2-0-22
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
hr02-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  10-22-16 32
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
 นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2105 ----------------------------›
 นายปัญญวัฒน์ จันทร์ชัยภักดิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
A 
‹--------- 20102-2109 ---------›
 นายนราธร เขื่องดี
546 
 น.ส.รุ่งอรุณ
221 
‹--------- 20000-1205 ---------›
 น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
 นายธีรวัฒน์
‹--------- 20000-2003 ---------›
 นายธีรวัฒน์ ศรีกะกุล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
633 
‹---------------------------- 20102-2002 ----------------------------›
 น.ส.เกษมณี ไชยมาตย์
637 
‹---------------------------- 20102-2001 ----------------------------›
 นายชนะ สุทธิประภา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2102 ----------------------------›
 นายธีรวัฒน์ ศรีกะกุล
‹---------------------------- 20102-2102 ----------------------------›
 นายธีรวัฒน์ ศรีกะกุล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายบัณฑิตย์ เหลาทอง )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี