คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชฟ.13
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายก่อเกียรติ ศรีมันตะ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1403คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-0-22
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24
20104-2101กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า 2-0-22
20104-2106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1-6-37
20104-2114การส่องสว่าง 2-0-22
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2 0-2-02
hr01-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  12-26-20 38
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
546 
‹--------- 20000-1403 ---------›
 น.ส.รุ่งอรุณ ไตรวงษ์
545 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.นัทธ์ชนันท์ ช่องวารินทร์
711 
‹--------- 20104-2101 ---------›
 นายเศรษฐา วงศ์สวัสดิ์
532 
‹--------- 20000-1102 ---------›
 นายเกียรติพล บุญหล่อ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
 นายธนาคาร กอมณี
‹--------- 20100-1003 ---------›
 นายธนาคาร กอมณี
524 
 นายธนาธร
715 
‹--------- 20104-2114 ---------›
 นายกฤษณะ เพชรไพร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
514 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 นางมนัสนันท์ ไทยแท้
‹--------- 20100-1001 ---------›
 นายวุฒินันท์ วงค์อินทร์
‹--------- 20000-2002 ---------›
 นายก่อเกียรติ ศรีมันตะ
‹--------- 20100-1001 ---------›
 นายวุฒินันท์ วงค์อินทร์
721 
 นายก่อเกียรติ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7A2 
‹---------------------------- 20104-2106 ----------------------------›
 นายพงศ์ดนัย รายน้ำเงิน
7A2 
‹------------------ 20104-2106 ------------------›
 นายพงศ์ดนัย รายน้ำเงิน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
731 
‹---------------------------- 20104-2003 ----------------------------›
 น.ส.นิภาพร พันลำ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายภาสกร ศรีขาว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี