คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชฟ.18
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายศุภกร ลูกแก้ว
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
20104-2001เขียนแบบไฟฟ้า 0-4-24
20104-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24
20104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 1-6-37
20104-2010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 1-3-24
20104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า 1-3-24
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
home-roomโฮมรูม 0-1-01
 รวม  14-24-22 38
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
545 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.นัทธ์ชนันท์ ช่องวารินทร์
535 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
546 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 น.ส.รุ่งอรุณ ไตรวงษ์
521 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 นายณราวิตญ์ มีดี
 
 นายศุภกร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
741 
‹---------------------------- 20104-2002 ----------------------------›
 น.ส.นิภาพร พันลำ
7B8 
‹---------------------------- 20104-2001 ----------------------------›
 นายสมลักษณ์ ศรีพนากุล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20100-1002 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.วิทยา สายลาด
514 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 นางมนัสนันท์ ไทยแท้
731 
‹--------- 20104-2004 ---------›
 น.ส.ศวิตา แสงงาม
‹--------- 20000-2001 ---------›
 นายศุภกร ลูกแก้ว
731 
‹--------- 20104-2004 ---------›
 น.ส.ศวิตา แสงงาม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
740 
‹---------------------------- 20104-2005 ----------------------------›
 นายศุภการย์ ภารสำเร็จ
740 
‹------------------ 20104-2005 ------------------›
 นายศุภการย์ ภารสำเร็จ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7B6 
‹---------------------------- 20104-2010 ----------------------------›
 นายบรรชัย นาคสุวรรณ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายภาสกร ศรีขาว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี