คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชอ.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษานายสุรพงษ์ สามแก้ว
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20000-1601ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ 1-0-11
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
20105-2010เครื่องส่งวิทยุ 1-3-24
20105-2011เครื่องรับโทรทัศน์ 2-3-35
20105-2102ระบบเสียง 1-3-24
20105-2105ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
20105-2111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2-3-35
20105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
hr03-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  11-25-18 36
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20105-2110 ----------------------------›
 นายชูเกียรติ ประมุขกุล
431 
‹---------------------------- 20105-2105 ----------------------------›
 นายวิเชียร กำทอง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
 นายนราธร เขื่องดี
‹------------------------------------- 20105-2111 -------------------------------------›
 นายอรุณ ชุมอาจ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20105-2011 ----------------------------›
 นายภัทรพนธ์ ไชยคำภาวีราธัช
 นายภัทรพนธ์  นายสุรพงษ์
‹--------- 20000-2005 ---------›
 นายสุรพงษ์ สามแก้ว
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20105-2102 ----------------------------›
 นายอนุสรณ์ จารุกมูล
‹---------------------------- 20105-2010 ----------------------------›
 นายภัทรพนธ์ ไชยคำภาวีราธัช
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
225 
 น.ส.นัทธ์ชนันท์
626 
‹--------- 20000-1209 ---------›
 น.ส.รัญยารัตน์ สิงห์คำ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายวิเชียร กำทอง )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี