คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชธ.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20000-1601ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ 1-0-11
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20121-2012เครื่องจักรกลงานโยธา 2-0-22
20121-2106งานโยธา 0-6-26
20121-2111การทำหุ่นจำลอง 1-3-24
20121-2108งานเชื่อมเบื้องตน 1-3-24
20121-2110ท่อและสุขภัณฑ์ 1-3-24
20121-2112การเขียนแบบโครงสร้างโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
hr03-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  15-24-22 39
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2108 ----------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.ปัญญา บุญเล่ห์
‹---------------------------- 20121-2112 ----------------------------›
 น.ส.จริญญา หล้าลุน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2110 ----------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.ปัญญา บุญเล่ห์
514 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 นางมนัสนันท์ ไทยแท้
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
535 
‹--------- 20000-1402 ---------›
 น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
‹--------- 20121-2012 ---------›
 น.ส.วิรุฬพรรณ บุญรมย์
 นายกีรติ
‹--------- 20000-2005 ---------›
 นายกีรติ ธานี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
626 
‹--------- 20000-1209 ---------›
 น.ส.รัญยารัตน์ สิงห์คำ
521 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นายณราวิตญ์ มีดี
‹---------------------------- 20121-2111 ----------------------------›
 น.ส.จริญญา หล้าลุน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
424 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
 น.ส.ณภัสภรณ์ บุตรเงิน
225 
 น.ส.นัทธ์ชนันท์
‹---------------------------------------------- 20121-2106 ----------------------------------------------›
 นายเดชณรงค์ ดอกบัว
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง )
หัวหน้าแผนกวิชาโยธา


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี