คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชผ.22
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1202กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2-0-22
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-12
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3100-0116การออแบบเครื่องจักรกล 3-0-33
3102-2001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 1 1-6-37
3102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-4-35
3102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม 2-2-34
3102-8501โครงการ *-*-44
3001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3102-9001เทคนิคการประมาณราคา 2-0-22
3102-9002เทคนิคการอบชุบโลหะ 2-3-35
3102-9003เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-6-37
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
hr05-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  25-29-39 58
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
634 
‹---------------------------- 3102-2005 ----------------------------›
 นายโสภิณัฐ แสดงจิตร
634 
 นายโสภิณัฐ
‹---------------------------- 3102-8501 ----------------------------›
 นายวิสันต์ ขาววงค์
524 
 นายณัฐวัฒน์
333 
‹--------- 3001-2001 ---------›
 น.ส.ภัทรวริน บุญทา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
 น.ส.ศิริภรณ์ สิงห์คง
‹--------- 3100-0116 ---------›
 นายศักรินทร์ ไชยปัญญา
 นายศักรินทร์
636 
‹---------------------------- 3102-2006 ----------------------------›
 นายวิสันต์ ขาววงค์
 นายวิสันต์
333 
‹--------- 3001-2001 ---------›
 น.ส.ภัทรวริน บุญทา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
227 
‹--------- 3000-1202 ---------›
 นางศิรินณา ดอนชัย
632 
‹--------- 3102-9001 ---------›
 นายธีรภัทร มณีวงษ์
‹--------- 3000-1604 ---------›
 นายธนพงษ์ ศักดิ์เจริญ
‹--------- 3000-2002 ---------›
 นายวิสันต์ ขาววงค์
512 
‹---------------------------- 3000-1302 ----------------------------›
 นางทิพวรรณ สายพิณ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-9003 ----------------------------›
 นายศักรินทร์ ไชยปัญญา
‹------------------ 3102-9003 ------------------›
 นายศักรินทร์ ไชยปัญญา
631 
‹------------------------------------- 3102-9002 -------------------------------------›
 นายธนาธิป แสงงาม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-2001 ----------------------------›
 นายธราดล สุโยธา
‹------------------ 3102-2001 ------------------›
 นายธราดล สุโยธา
425 
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 น.ส.ณภัสนันท์ กำลังหาญ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอนุพันธ์ จารุพงษ์ )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี