คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชค.มัลติ11
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1301การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานแลพสิ่งแวดล้อม 2-2-34
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 0-2-12
30128-1001เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
30128-1002ดิจิทัลเทคนิค 2-3-35
30128-1003โปรแกรมโครงสร้าง 2-2-34
30128-2001ระบบปฏิบัติการ 2-2-34
30128-2005การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 2-3-35
30128-2006ระบบฐานข้อมูล 2-2-34
30128-2404การวิเคราะห์ระบบและออกแบบงานมัลติมีเดีย 2-2-34
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
hr04-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  25-25-34 50
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
524 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
 น.ส.ชนิศากาญจน์ ธรรมวัติ
‹------------------------------------- 30128-2005 -------------------------------------›
 นายอิทธิพล สุขเติม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
325 
‹---------------------------- 30128-2001 ----------------------------›
 นายสวัสดิ์ ธงไชย
‹--------- 30000-1608 ---------›
 นายสัญชัย สุขเกษม
312 
‹------------------------------------- 30128-1002 -------------------------------------›
 นายนราวัฒน์ เขียวอ่อน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30128-1001 ----------------------------›
 นายสุรชาติ วิชาชัย
 นายสุรชาติ
 
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายณัฐพล เทพมา
222 
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
 น.ส.ทิพยดา สาระชาติ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
343 
‹---------------------------- 30128-2006 ----------------------------›
 นายชนินทร์ พบลาภ
343 
‹---------------------------- 30128-1003 ----------------------------›
 นายครูพิเศษ 1 ชค.
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
531 
‹---------------------------- 30000-1301 ----------------------------›
 น.ส.พิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ
334 
‹---------------------------- 30128-2404 ----------------------------›
 นายธัชวัฒน์ ศรีพนากุล
536 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายณัฐพล เทพมา )
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี