คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชส.11
ประเภทวิชา
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 0-2-12
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30001-1052กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง 2-0-22
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
30106-2001เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 0-6-36
30106-2002งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร 0-6-36
30106-2004ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร 1-3-24
30106-2005งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร 1-3-24
30106-2101ทดสอบวัสดุก่อสร้าง 1-2-23
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
hr04-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  21-32-34 53
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
523 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 นางขนิษฐา ดาโรจน์
‹---------------------------- 30106-2004 ----------------------------›
 นายอุดมศักดิ์ ตั้งอุดมโชคไพศาล
544 
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
 น.ส.กฤติกา แตงโสภา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30001-1052 ---------›
 นายอุดมศักดิ์ ตั้งอุดมโชคไพศาล
542 
‹------------------ 30000-1203 ------------------›
 น.ส.ดุษฎีพร ดวงศรี
‹---------------------------------------------- 30106-2001 ----------------------------------------------›
 น.ส.ภัททิรา ศรีนัครินทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
 นางกนกพร ไชยวิเศษ
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายอุดมศักดิ์ ตั้งอุดมโชคไพศาล
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
 นายอุดมศักดิ์ ตั้งอุดมโชคไพศาล
 นายอุดมศักดิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30100-0105 ------------------›
 นายอุทัย ไชยวิเศษ
525 
 น.ส.ครูสังคม 1
525 
‹--------- 30000-1501 ---------›
 น.ส.ครูสังคม 1 1
‹---------------------------------------------- 30106-2002 ----------------------------------------------›
 นายอุดมศักดิ์ ตั้งอุดมโชคไพศาล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30106-2005 ----------------------------›
 นายพีรคุปต์ ทิพย์จันทร์
‹------------------ 30106-2101 ------------------›
 นายอุทัย ไชยวิเศษ
‹--------- 30000-1608 ---------›
 นายสัญชัย สุขเกษม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอุทัย ไชยวิเศษ )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี