คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชส.21
ประเภทวิชา
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1204ภาษาอังกฤษโครงงาน 0-2-12
30000-1306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง 3-0-33
30106-2003งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร 0-6-36
30106-2006เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์ 0-6-36
30106-2007โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้าง 0-6-36
30106-2008ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3-0-33
30106-2103คอนกรีตเทคโนโลยี 2-2-34
30106-8501โครงงาน 4-0-44
30106-2104ปฐพีกลศาสตร์ 2-2-34
30106-2105ออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3-0-33
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
hr05-0002โฮมรูม 0-1-01
 รวม  27-29-40 56
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30106-2007 ----------------------------›
 น.ส.ภัททิรา ศรีนัครินทร์
‹--------- 30106-2007 ---------›
 น.ส.ภัททิรา ศรีนัครินทร์
‹---------------------------- 30106-8501 ----------------------------›
 นายอุดมศักดิ์ ตั้งอุดมโชคไพศาล
533 
 นายปราโมทย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
643 
‹---------------------------- 30106-2104 ----------------------------›
 น.ส.จิญาศิณี ศิริกิจ
‹------------------ 30106-2105 ------------------›
 นายอุทัย ไชยวิเศษ
225 
‹--------- 30000-1204 ---------›
 น.ส.ปรานี ศรีมันตะ
533 
‹--------- 30000-1404 ---------›
 นายปราโมทย์ สายภา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30100-0101 ------------------›
 นายอุทัย ไชยวิเศษ
 นายอุทัย
‹--------- 30100-0301 ---------›
 นายอุทัย ไชยวิเศษ
‹--------- 30000-2002 ---------›
 นายอุดมศักดิ์ ตั้งอุดมโชคไพศาล
643 
‹---------------------------- 30106-2103 ----------------------------›
 น.ส.จิญาศิณี ศิริกิจ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
515 
‹---------------------------- 30000-1306 ----------------------------›
 นางอรทัย ซาเสน
511 
‹--------- 30000-1601 ---------›
 นางสุภัดสา ศิริชนะ
‹------------------ 30106-2008 ------------------›
 นายอุทัย ไชยวิเศษ
 นายอุดมศักดิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30106-2003 ----------------------------›
 นายอุดมศักดิ์ ตั้งอุดมโชคไพศาล
‹--------- 30106-2003 ---------›
 นายอุดมศักดิ์ ตั้งอุดมโชคไพศาล
‹---------------------------------------------- 30106-2006 ----------------------------------------------›
 น.ส.ธิดารัตน์ บุญดล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นางกนกพร ไชยวิเศษ )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี