คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชย.ม617
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-26
3100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น 1-3-24
3100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
3100-0009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3100-0102กลศาสตร์ของไหล 3-0-33
3101-2002เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2-3-35
3100-0125การจัดการความปลอดภัย 1-2-23
3101-2101งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
hr04-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  17-24-24 41
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
526 
‹------------------ 3000-1501 ------------------›
 นางดาราวรรณ รอดสิน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0101 ------------------›
 นายณัฏฐ์ สุวรรณกูฎ
 น.ส.จิรภา
333 
‹------------------ 3100-0008 ------------------›
 นายพีระพงศ์ สายสีนวล
‹------------------ 3100-0125 ------------------›
 นายปฏิพาน เสระทอง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3100-0001 ----------------------------›
 นายฐิติพันธ์ พิมพ์ชาย
‹--------- 3100-0001 ---------›
 นายฐิติพันธ์ พิมพ์ชาย
‹--------- 3000-2002 ---------›
 น.ส.จิรภา เลือกนารี
‹---------------------------- 3100-0007 ----------------------------›
 นายศตวรรษ วารินทร์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3100-0009 ----------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์นรินทร์ สถิตรัชตสถาพร
‹------------------------------------- 3101-2002 -------------------------------------›
 นายอนุชิต มุงคุณการ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0102 ------------------›
 น.ส.ไพลิน แนวจำปา
‹---------------------------- 3101-2101 ----------------------------›
 นายอธิวัฒน์ สารโพคา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายวันชัย นิยมวงศ์ )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี