คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชล.(ม.6)11
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เทคนิคโลหะ
สาขางาน ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30100-0001งานเทคนิคเบื้องต้น 0-6-26
30100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
30100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
30100-0004วัสดุช่าง 2-0-22
30100-0009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
30103-0001กระบวนการเชื่อม 2-0-22
30103-0002งานเทคนิคโลหะเบื้องต้น 0-6-26
30103-0005เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
hr04-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  15-29-24 44
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30100-0001 ----------------------------›
 นายสุพัฒน์ แนวจำปา
‹--------- 30100-0001 ---------›
 นายสุพัฒน์ แนวจำปา
515 
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
 น.ส.พิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30100-0009 ----------------------------›
 นายเอกพร วรรณประภา
536 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล
‹--------- 30103-0001 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.ขวัญชัย เนืองเนตร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
222 
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
 น.ส.ทิพยดา สาระชาติ
‹--------- 30000-2001 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.ขวัญชัย เนืองเนตร
 ว่าที่ ร.ต.ขวัญชัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30100-0002 ----------------------------›
 นายฐิติพันธ์ พิมพ์ชาย
‹--------- 30100-0004 ---------›
 นายฐิติพันธ์ พิมพ์ชาย
7A2 
‹---------------------------- 30100-0003 ----------------------------›
 นายพงศ์ดนัย รายน้ำเงิน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
444 
‹------------------ 30103-0005 ------------------›
 นายณภัทร พรกิตติกมล
‹---------------------------------------------- 30103-0002 ----------------------------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.ขวัญชัย เนืองเนตร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายเอกพร วรรณประภา )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี