คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชล.(ม.6)21
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เทคนิคโลหะ
สาขางาน ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 0-2-12
30103-2003มาตรฐานงานเชื่อม 1 3-0-33
30103-2004เทคโนโลยีการเชื่อม 1-6-37
30103-2005วัสดุและโลหะวิทยา 1-6-37
30103-2006งานเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35
30103-2105โลหะวิทยางานเชื่อม 2-3-35
30103-2103การทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทำลาย 1-6-37
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
hr05-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  12-31-22 43
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30103-2105 ----------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.ขวัญชัย เนืองเนตร
 ว่าที่ ร.ต.ขวัญชัย
‹------------------ 30103-2003 ------------------›
 ว่าที่ ร.ต.ขวัญชัย เนืองเนตร
515 
‹--------- 30000-1304 ---------›
 นางอรทัย ซาเสน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30103-2004 ----------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.ขวัญชัย เนืองเนตร
‹------------------ 30103-2004 ------------------›
 ว่าที่ ร.ต.ขวัญชัย เนืองเนตร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
444 
‹---------------------------- 30103-2006 ----------------------------›
 นายณภัทร พรกิตติกมล
444 
 นายณภัทร
 นายเอกพร
‹--------- 30000-2003 ---------›
 นายเอกพร วรรณประภา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
515 
‹--------- 30000-1304 ---------›
 นางอรทัย ซาเสน
‹--------- 30000-1608 ---------›
 นายสัญชัย สุขเกษม
‹-------------------------------------------------------- 30103-2103 --------------------------------------------------------›
 นายเอกพร วรรณประภา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30103-2005 ----------------------------›
 นายเอกพร วรรณประภา
‹------------------ 30103-2005 ------------------›
 นายเอกพร วรรณประภา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายเอกพร วรรณประภา )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี