คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชฟ.ม6210
ประเภทวิชา
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1204ภาษาอังกฤษโครงงาน 0-2-12
3000-1317การวิจัยเบื้องต้น 3-0-33
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-12
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3104-1003ดิจิตอลประยุกต์ 2-3-35
3104-1004การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า 2-3-35
3001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3104-2004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
3104-8501โครงการ *-*-44
3104-9003เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้ 2-3-35
3104-9006คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 3-0-33
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
hr04-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  22-18-31 44
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
734 
‹------------------ 3104-9006 ------------------›
 น.ส.แสงเดือน เพชรผดุง
227 
‹--------- 3000-1204 ---------›
 น.ส.ปรานี ศรีมันตะ
7A5 
 นายคุณากร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
512 
‹------------------ 3000-1317 ------------------›
 นางทิพวรรณ สายพิณ
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
 น.ส.ศิริภรณ์ สิงห์คง
737 
‹------------------------------------- 3104-1003 -------------------------------------›
 นายยศสรัล แสงสาย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
536 
‹------------------ 3000-1406 ------------------›
 นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล
524 
 นายณัฐวัฒน์
7A3 
‹--------- 3104-2004 ---------›
 นายภาสรรค์ แก้ววิเศษ
 
‹--------- 3000-2004 ---------›
 นายคุณากร ผ่านสำแดง
7A3 
‹------------------ 3104-2004 ------------------›
 นายภาสรรค์ แก้ววิเศษ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7B8 
‹---------------------------- 3104-8501 ----------------------------›
 นายสมลักษณ์ ศรีพนากุล
412 
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 นางทิพากร แต้ศิริเวชช์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
725 
‹------------------------------------- 3104-9003 -------------------------------------›
 นายปัญจพร พฤกษชาติ
7A3 
‹------------------------------------- 3104-1004 -------------------------------------›
 นายคุณากร ผ่านสำแดง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอนุรักษ์ กลางแก้ว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี