คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชค.เครือข่า ม.611
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน ระบบเครือข่ายและสารสนเทศ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
30128-0002อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24
30128-0004ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 1-3-24
30128-0006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
30128-0009การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 1-2-23
30000-1301การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานแลพสิ่งแวดล้อม 2-2-34
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30128-2001ระบบปฏิบัติการ 2-2-34
30128-2301การสื่อสารข้อมูลและระบบอินเตอร์เน็ต 2-2-34
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
hr04-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  17-23-25 40
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30128-2001 ----------------------------›
 นายสวัสดิ์ ธงไชย
533 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 นายปราโมทย์ สายภา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
341 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
 นายเปรมศักดิ์ ศรีลรินทร์
341 
‹------------------ 30128-0006 ------------------›
 นายเปรมศักดิ์ ศรีลรินทร์
341 
‹------------------ 30128-0009 ------------------›
 นายเปรมศักดิ์ ศรีลรินทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
344 
‹---------------------------- 30128-2301 ----------------------------›
 นายชวินทร์ พลหาญ
321 
‹--------- 30128-0002 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.วิทยา เจริญทัศน์
 
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายอิทธิพล สุขเติม
321 
‹--------- 30128-0002 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.วิทยา เจริญทัศน์
 
 นายอิทธิพล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
314 
‹---------------------------- 30128-0004 ----------------------------›
 นายชวาล แข็งแรง
313 
‹---------------------------- 30100-0003 ----------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.วิทยา เจริญทัศน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
515 
‹---------------------------- 30000-1301 ----------------------------›
 น.ส.พิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายณัฐพล เทพมา )
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี