คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชธ.ม621
ประเภทวิชา
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1204ภาษาอังกฤษโครงงาน 0-2-12
3121-2004การบริหารและการจัดการก่อสร้างงานโยธา 3-0-33
3121-2102การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3-0-33
3121-2103การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3-0-33
3200-0003การเป็นผู้ประกอบการ 3-0-33
3001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3121-8501โครงการ *-*-44
3121-2110งานโยธา 0-6-26
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
hr05-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  17-10-23 31
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3121-2102 ------------------›
 นายศรัณย์ ประมูลพงศ์
421 
‹------------------ 3200-0003 ------------------›
 น.ส.สุภาวรรณ อุ่นชื่น
‹---------------------------------------------- 3121-2110 ----------------------------------------------›
 นายทวี ห้วยทราย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3121-2103 ------------------›
 นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง
526 
 นายณัฐวัฒน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3121-2004 ------------------›
 น.ส.วิรุฬพรรณ บุญรมย์
 นายดุลยวัต
‹--------- 3000-2004 ---------›
 นายดุลยวัต รักษ์พงศ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
521 
‹------------------ 3000-1101 ------------------›
 นายณราวิตญ์ มีดี
‹---------------------------- 3121-8501 ----------------------------›
 นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
222 
‹--------- 3000-1204 ---------›
 น.ส.ทิพยดา สาระชาติ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายดุลยวัต รักษ์พงศ์ )
หัวหน้าแผนกวิชาโยธา


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี