คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชบ. ม.623
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30200-0002การขายเบื้องต้น 1-2-23
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23
30000-1401คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-33
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30201-2001การบัญชีชั้นกลาง 1 2-2-34
30201-2003การบัญชีต้นทุน 1 2-2-34
30201-2005การบัญชีชั้นสูง 1 2-2-34
30201-2102โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 2-2-34
30201-2103การควบคุมและตรวจสอบภายใน 3-0-33
30201-9006การบัญชีการเงิน 2-2-34
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
hr05-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  21-16-27 37
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
222 
‹------------------ 30000-1203 ------------------›
 น.ส.ทิพยดา สาระชาติ
414 
‹---------------------------- 30201-9006 ----------------------------›
 นางเบญญาดา อ่อนน้อม
511 
‹--------- 30000-1601 ---------›
 นางสุภัดสา ศิริชนะ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
421 
‹------------------ 30200-0002 ------------------›
 น.ส.ธันยาภักค์ ธนชัยผลฐานิส
424 
‹------------------ 30201-2103 ------------------›
 น.ส.ณภัสภรณ์ บุตรเงิน
534 
‹------------------ 30000-1401 ------------------›
 นางพนิดา องค์สวัสดิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
414 
‹---------------------------- 30201-2003 ----------------------------›
 นางเบญญาดา อ่อนน้อม
421 
 น.ส.ธันยาภักค์
421 
‹--------- 30000-2003 ---------›
 น.ส.ธันยาภักค์ ธนชัยผลฐานิส
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
412 
‹---------------------------- 30201-2005 ----------------------------›
 นางทิพากร แต้ศิริเวชช์
425 
‹---------------------------- 30201-2102 ----------------------------›
 นางกัลยกร อมรคำตัน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
413 
‹---------------------------- 30201-2001 ----------------------------›
 นางมลีทอง จารุพงษ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นางเบญญาดา อ่อนน้อม )
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี