คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชร. ม.611
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30900-0001การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น 1-4-35
30900-0002หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-4-35
30900-0003การใช้โปรแกรมมัลติมีเดียเบื้องต้น 1-4-35
30900-0004งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 0-6-36
30900-0006การพิมพ์ดีดแบบสัมผัส 0-2-12
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30901-1003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 1-4-35
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
hr04-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  10-28-22 38
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
331 
 นายเทพลิขิต
524 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
 น.ส.ชนิศากาญจน์ ธรรมวัติ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
331 
‹------------------------------------- 30901-1003 -------------------------------------›
 นายณภัทร พรกิตติกมล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
331 
‹---------------------------- 30900-0004 ----------------------------›
 นายเทพลิขิต ศิริวงศ์
331 
‹--------- 30900-0004 ---------›
 นายเทพลิขิต ศิริวงศ์
331 
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายเทพลิขิต ศิริวงศ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
331 
‹---------------------------- 30900-0001 ----------------------------›
 นางเสาร์วันดี ผ่านเมือง
331 
 นางเสาร์วันดี
331 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
 นางเสาร์วันดี ผ่านเมือง
331 
‹--------- 30900-0006 ---------›
 น.ส.ภัทรวริน บุญทา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
331 
‹---------------------------- 30900-0002 ----------------------------›
 นายนิสิต ตันติวัฒนไพศาล
331 
 นายนิสิต
331 
‹------------------------------------- 30900-0003 -------------------------------------›
 น.ส.ภัทรวริน บุญทา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายเทพลิขิต ศิริวงศ์ )
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี