(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2562   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชย.16       สาขาวิชาช่างยนต์   สาขางานยานยนต์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1-0-1
22000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 10-2-1
32000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 12-0-2
42000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ0-2-1
52101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-2
62101-2009งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล1-3-2
72101-2103งานปรับอากาศรถยนต์1-6-3
82101-2106งานวัดละเอียดช่างยนต์1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92101-2109งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์2-3-3
102101-2111งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์1-6-3
112000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
12โฮมรูม
13
14
15
16
รวม   12-27-20
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2562   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชย.16       สาขาวิชาช่างยนต์   สาขางานยานยนต์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1-0-1
22000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 10-2-1
32000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 12-0-2
42000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ0-2-1
52101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-2
62101-2009งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล1-3-2
72101-2103งานปรับอากาศรถยนต์1-6-3
82101-2106งานวัดละเอียดช่างยนต์1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92101-2109งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์2-3-3
102101-2111งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์1-6-3
112000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
12โฮมรูม
13
14
15
16
รวม   12-27-20
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    1/2562   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชย.16
 (Ref.02)  สาขาวิชาช่างยนต์   สาขางานยานยนต์

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php