(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2563   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชย.16       สาขาวิชาช่างยนต์   สาขางานยานยนต์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง0-2-1
22000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-2
32001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-2
42001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-2
52001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2
62100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-2
72101-2008เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ1-3-2
82101-2105การขับรถยนต์1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92101-2107คณิตศาสตร์ยานยนต์2-0-2
102101-8501โครงการ*-*-4
112101-2113งานประดับยนต์1-3-2
122101-9004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น1-3-2
132101-9007พลังงานทดแทน2-0-2
142000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
15โฮมรูม
16
รวม   15-25-27
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2563   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชย.16       สาขาวิชาช่างยนต์   สาขางานยานยนต์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง0-2-1
22000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-2
32001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-2
42001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-2
52001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2
62100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-2
72101-2008เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ1-3-2
82101-2105การขับรถยนต์1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92101-2107คณิตศาสตร์ยานยนต์2-0-2
102101-8501โครงการ*-*-4
112101-2113งานประดับยนต์1-3-2
122101-9004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น1-3-2
132101-9007พลังงานทดแทน2-0-2
142000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
15โฮมรูม
16
รวม   15-25-27
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    2/2563   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชย.16
 (Ref.02)  สาขาวิชาช่างยนต์   สาขางานยานยนต์

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php