(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2561   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชย.111       สาขาวิชาช่างยนต์   สาขางานยานยนต์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-2
22000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 22-0-2
32000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน2-0-2
42000-1504อาเซียนศึกษา1-0-1
52000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-1
62001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-2
72100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-2
82100-1002วัสดุช่างอุตสาหกรรม2-0-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-2
102101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก1-3-2
112101-2102งานจักรยานยนต์1-6-3
122000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
13โฮมรูม
14
15
16
รวม   17-17-21
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2561   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชย.111       สาขาวิชาช่างยนต์   สาขางานยานยนต์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-2
22000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 22-0-2
32000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน2-0-2
42000-1504อาเซียนศึกษา1-0-1
52000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-1
62001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-2
72100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-2
82100-1002วัสดุช่างอุตสาหกรรม2-0-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-2
102101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก1-3-2
112101-2102งานจักรยานยนต์1-6-3
122000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
13โฮมรูม
14
15
16
รวม   17-17-21
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    2/2561   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชย.111
 (Ref.02)  สาขาวิชาช่างยนต์   สาขางานยานยนต์

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php