(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2562   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชก.11       สาขาวิชาช่างกลโรงงาน   สาขางานเครื่องมือกล
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 10-2-1
22000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-2
32000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 12-0-2
42000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ0-2-1
52100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-2
62102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 11-3-2
72102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-2
82102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 22-6-4
102102-2105ลับคมเครื่องมือตัด1-3-2
112102-2110ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล2-0-2
122000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
13โฮมรูม
14
15
16
รวม   13-28-22
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2562   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชก.11       สาขาวิชาช่างกลโรงงาน   สาขางานเครื่องมือกล
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 10-2-1
22000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-2
32000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 12-0-2
42000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ0-2-1
52100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-2
62102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 11-3-2
72102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-2
82102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 22-6-4
102102-2105ลับคมเครื่องมือตัด1-3-2
112102-2110ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล2-0-2
122000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
13โฮมรูม
14
15
16
รวม   13-28-22
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    1/2562   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชก.11
 (Ref.02)  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน   สาขางานเครื่องมือกล

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php