(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2563   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชก.11       สาขาวิชาช่างกลโรงงาน   สาขางานเครื่องมือกล
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-2
22000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-2
32001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-2
42001-1006กฎหมายแรงงาน1-0-1
52102-2101เขียนแบบเครื่องกล 21-3-2
62102-2103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 32-6-4
72102-2109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซเอ็นซี0-6-2
82102-2010อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92102-2201แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น2-0-2
102001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-2
112000-2005กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
12โฮมรูม
13
14
15
16
รวม   14-24-21
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2563   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชก.11       สาขาวิชาช่างกลโรงงาน   สาขางานเครื่องมือกล
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-2
22000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-2
32001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-2
42001-1006กฎหมายแรงงาน1-0-1
52102-2101เขียนแบบเครื่องกล 21-3-2
62102-2103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 32-6-4
72102-2109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซเอ็นซี0-6-2
82102-2010อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92102-2201แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น2-0-2
102001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-2
112000-2005กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
12โฮมรูม
13
14
15
16
รวม   14-24-21
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    1/2563   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชก.11
 (Ref.02)  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน   สาขางานเครื่องมือกล

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php