(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2563   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชก.11       สาขาวิชาช่างกลโรงงาน   สาขางานเครื่องมือกล
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1-0-1
22000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง0-2-1
32000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-1
42100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น1-3-2
52102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล2-0-2
62102-2011อบชุบโลหะ1-3-2
72102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล0-6-2
82102-8501โครงการ4-0-4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92102-2203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ2-6-4
102000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
11โฮมรูม
12
13
14
15
16
รวม   12-24-19
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2563   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชก.11       สาขาวิชาช่างกลโรงงาน   สาขางานเครื่องมือกล
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1-0-1
22000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง0-2-1
32000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-1
42100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น1-3-2
52102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล2-0-2
62102-2011อบชุบโลหะ1-3-2
72102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล0-6-2
82102-8501โครงการ4-0-4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92102-2203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ2-6-4
102000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
11โฮมรูม
12
13
14
15
16
รวม   12-24-19
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    2/2563   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชก.11
 (Ref.02)  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน   สาขางานเครื่องมือกล

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php