(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2566   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชก.15       สาขาวิชาช่างกลโรงงาน   สาขางานเครื่องมือกล
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
10001-201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-1
20001-401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-2
30001-501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-2
40012-001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2
51001-001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-2
61001-002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-2
71001-005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-2
81001-007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
91022-003ทฤษฎีเครื่องมือกล2-0-2
101022-004วัดละเอียด1-2-2
111022-106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล0-6-2
120002-001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
13โฮมรูม
14
15
16
รวม   13-24-21
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2566   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชก.15       สาขาวิชาช่างกลโรงงาน   สาขางานเครื่องมือกล
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
10001-201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-1
20001-401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-2
30001-501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-2
40012-001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2
51001-001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-2
61001-002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-2
71001-005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-2
81001-007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
91022-003ทฤษฎีเครื่องมือกล2-0-2
101022-004วัดละเอียด1-2-2
111022-106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล0-6-2
120002-001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
13โฮมรูม
14
15
16
รวม   13-24-21
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    1/2566   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชก.15
 (Ref.02)  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน   สาขางานเครื่องมือกล

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php