(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2566   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชก.16       สาขาวิชาช่างกลโรงงาน   สาขางานเครื่องมือกล
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
10001-101ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-2
20001-202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด0-2-1
30001-203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ0-2-1
40001-301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-2
50001-402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-2
60001-502ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-1
70001-603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-1
80011-001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
91001-003งานฝึกฝีมือ0-6-2
101022-005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล2-0-2
111022-007กรรมวิธีการผลิต2-0-2
121022-008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 12-6-4
131022-009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน1-3-2
140002-002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2
15โฮมรูม
16
รวม   16-25-24
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2566   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชก.16       สาขาวิชาช่างกลโรงงาน   สาขางานเครื่องมือกล
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
10001-101ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-2
20001-202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด0-2-1
30001-203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ0-2-1
40001-301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-2
50001-402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-2
60001-502ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-1
70001-603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-1
80011-001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
91001-003งานฝึกฝีมือ0-6-2
101022-005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล2-0-2
111022-007กรรมวิธีการผลิต2-0-2
121022-008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 12-6-4
131022-009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน1-3-2
140002-002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2
15โฮมรูม
16
รวม   16-25-24
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    2/2566   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชก.16
 (Ref.02)  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน   สาขางานเครื่องมือกล

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php