(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2562   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชช.11       สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ   สาขางานผลิตภัณฑ์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 10-2-1
22000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 12-0-2
32000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-1
42100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2
52103-2003งานทดสอบแบบทำลายสภาพ1-3-2
62103-2005งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 11-3-2
72103-2010กลศาสตร์เครื่องกล2-0-2
82103-2103งานผลิตภัณฑ์เเละโลหะแผ่น 20-6-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92103-2113งานเชื่อมไฟฟ้า 30-6-2
102103-2112งานสี1-3-2
112000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
12โฮมรูม
13
14
15
16
รวม   9-30-18
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2562   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชช.11       สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ   สาขางานผลิตภัณฑ์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 10-2-1
22000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 12-0-2
32000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-1
42100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2
52103-2003งานทดสอบแบบทำลายสภาพ1-3-2
62103-2005งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 11-3-2
72103-2010กลศาสตร์เครื่องกล2-0-2
82103-2103งานผลิตภัณฑ์เเละโลหะแผ่น 20-6-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92103-2113งานเชื่อมไฟฟ้า 30-6-2
102103-2112งานสี1-3-2
112000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
12โฮมรูม
13
14
15
16
รวม   9-30-18
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    2/2562   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชช.11
 (Ref.02)  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ   สาขางานผลิตภัณฑ์

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php