(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2566   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชฟ.14       สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
10001-101ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-2
20001-201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-1
30001-401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-2
40001-501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-2
50011-002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-2
61001-002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-2
71042-001เขียนแบบไฟฟ้า0-4-2
81042-002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
91042-005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร1-6-3
101042-010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า1-3-2
111042-004เครื่องวัดไฟฟ้า1-3-2
120002-001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
13โฮมรูม
14
15
16
รวม   14-24-22
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2566   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชฟ.14       สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
10001-101ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-2
20001-201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-1
30001-401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-2
40001-501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-2
50011-002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-2
61001-002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-2
71042-001เขียนแบบไฟฟ้า0-4-2
81042-002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
91042-005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร1-6-3
101042-010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า1-3-2
111042-004เครื่องวัดไฟฟ้า1-3-2
120002-001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
13โฮมรูม
14
15
16
รวม   14-24-22
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    1/2566   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชฟ.14
 (Ref.02)  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   สาขางานไฟฟ้ากำลัง

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php