(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2567   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชฟ.14       สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
10001-203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ0-2-1
20012-001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2
31001-004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-2
41042-006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง1-3-2
51042-007เครื่องทำความเย็น1-6-3
61042-102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร1-3-2
71042-105หม้อแปลงไฟฟ้า1-3-2
81042-111ดิจิตอลเบื้องต้น1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
91042-110งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า1-3-2
101042-119การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม1-3-2
110002-003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
12โฮมรูม
13
14
15
16
รวม   10-33-20
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2567   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชฟ.14       สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
10001-203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ0-2-1
20012-001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2
31001-004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-2
41042-006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง1-3-2
51042-007เครื่องทำความเย็น1-6-3
61042-102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร1-3-2
71042-105หม้อแปลงไฟฟ้า1-3-2
81042-111ดิจิตอลเบื้องต้น1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
91042-110งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า1-3-2
101042-119การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม1-3-2
110002-003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
12โฮมรูม
13
14
15
16
รวม   10-33-20
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    1/2567   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชฟ.14
 (Ref.02)  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   สาขางานไฟฟ้ากำลัง

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php