(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2566   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชฟ.15       สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
10001-102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ0-2-1
20001-202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด0-2-1
30001-301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-2
40001-403คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2-0-2
50001-502ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-1
61001-001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-2
71001-003งานฝึกฝีมือ0-6-2
81042-003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
91042-101กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า2-0-2
101042-106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร1-6-3
111042-114การส่องสว่าง2-0-2
120002-002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2
13โฮมรูม
14
15
16
รวม   12-26-20
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2566   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชฟ.15       สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
10001-102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ0-2-1
20001-202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด0-2-1
30001-301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-2
40001-403คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2-0-2
50001-502ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-1
61001-001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-2
71001-003งานฝึกฝีมือ0-6-2
81042-003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
91042-101กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า2-0-2
101042-106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร1-6-3
111042-114การส่องสว่าง2-0-2
120002-002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2
13โฮมรูม
14
15
16
รวม   12-26-20
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    2/2566   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชฟ.15
 (Ref.02)  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   สาขางานไฟฟ้ากำลัง

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php