(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2562   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชฟ.110       สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-1
22100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-2
32100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2
42104-2006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง1-3-2
52104-2007เครื่องทำความเย็น2-3-3
62104-2102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร1-3-2
72104-2104หม้อแปลงไฟฟ้า1-3-2
82104-2107ดิจิตอลเบื้องต้น1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92104-2120การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม1-3-2
102000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
11โฮมรูม
12
13
14
15
16
รวม   10-28-18
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2562   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชฟ.110       สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-1
22100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-2
32100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2
42104-2006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง1-3-2
52104-2007เครื่องทำความเย็น2-3-3
62104-2102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร1-3-2
72104-2104หม้อแปลงไฟฟ้า1-3-2
82104-2107ดิจิตอลเบื้องต้น1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92104-2120การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม1-3-2
102000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
11โฮมรูม
12
13
14
15
16
รวม   10-28-18
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    1/2562   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชฟ.110
 (Ref.02)  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   สาขางานไฟฟ้ากำลัง

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php