(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2563   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชฟ.110       สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1-0-1
22000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง0-2-1
32100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-2
42104-2105เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-2
52104-2109การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า1-3-2
62104-2121คณิตศาสตร์ไฟฟ้า2-0-2
72104-8501โครงการ*-*-4
82001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-2
102104-2110อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น1-3-2
112104-2116เครื่องปรับอากาศในรถยนต์0-4-2
122000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
13โฮมรูม
14
15
16
รวม   11-22-22
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2563   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชฟ.110       สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1-0-1
22000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง0-2-1
32100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-2
42104-2105เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-2
52104-2109การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า1-3-2
62104-2121คณิตศาสตร์ไฟฟ้า2-0-2
72104-8501โครงการ*-*-4
82001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-2
102104-2110อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น1-3-2
112104-2116เครื่องปรับอากาศในรถยนต์0-4-2
122000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
13โฮมรูม
14
15
16
รวม   11-22-22
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    2/2563   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชฟ.110
 (Ref.02)  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   สาขางานไฟฟ้ากำลัง

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php