(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2561   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชอ.12       สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-2
22000-1504อาเซียนศึกษา1-0-1
32001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-2
42100-1002วัสดุช่างอุตสาหกรรม2-0-2
52105-2001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์0-3-1
62105-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง1-3-2
72001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-2
82100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-2
102000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
11โฮมรูม
12
13
14
15
16
รวม   10-18-16
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2561   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชอ.12       สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-2
22000-1504อาเซียนศึกษา1-0-1
32001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-2
42100-1002วัสดุช่างอุตสาหกรรม2-0-2
52105-2001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์0-3-1
62105-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง1-3-2
72001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-2
82100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-2
102000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
11โฮมรูม
12
13
14
15
16
รวม   10-18-16
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    1/2561   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชอ.12
 (Ref.02)  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php