(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2562   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชอ.12       สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 22-0-2
22000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-2
32000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-1
42100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-2
52100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น1-3-2
62105-2006วงจรพัลส์และสวิตชิง1-3-2
72105-2007วงจรดิจิตอล1-3-2
82105-2008เครื่องเสียง1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92105-2009เครื่องรับวิทยุ2-3-3
102105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-2
112105-2118การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-3-2
122000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
13โฮมรูม
14
15
16
รวม   13-30-22
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2562   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชอ.12       สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 22-0-2
22000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-2
32000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-1
42100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-2
52100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น1-3-2
62105-2006วงจรพัลส์และสวิตชิง1-3-2
72105-2007วงจรดิจิตอล1-3-2
82105-2008เครื่องเสียง1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92105-2009เครื่องรับวิทยุ2-3-3
102105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-2
112105-2118การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-3-2
122000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
13โฮมรูม
14
15
16
รวม   13-30-22
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    1/2562   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชอ.12
 (Ref.02)  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php