(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2566   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชอ.12       สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
10001-101ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-2
20001-201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-1
30001-301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-2
40001-501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-2
50001-502ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-1
60001-603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-1
70011-001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-2
80011-002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
90011-004กฏหมายแรงงาน1-0-1
101001-002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-2
111001-005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-2
121052-001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์0-3-1
131052-002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง1-3-2
140002-001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
15โฮมรูม
16
รวม   15-18-21
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2566   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชอ.12       สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
10001-101ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-2
20001-201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-1
30001-301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-2
40001-501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-2
50001-502ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-1
60001-603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-1
70011-001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-2
80011-002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
90011-004กฏหมายแรงงาน1-0-1
101001-002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-2
111001-005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-2
121052-001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์0-3-1
131052-002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง1-3-2
140002-001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
15โฮมรูม
16
รวม   15-18-21
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    1/2566   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชอ.12
 (Ref.02)  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php