(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2563   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชอ.12       สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง0-2-1
22000-1404คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 22-0-2
32100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-2
42001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-2
52105-2103ระบบภาพ1-3-2
62105-2104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน1-3-2
72105-2105ไมโครคอรโทรลเลอร์1-3-2
82105-2106สายส่งและสายอากาศ1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92105-2112อิเล็กทรอนิกส์กำลัง1-3-2
102105-2114โทรศัพท์1-3-2
112105-8501โครงการ*-*-4
122105-2121หุ่นยนต์เบื้องต้น1-3-2
132000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
14โฮมรูม
15
16
รวม   13-28-25
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2563   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชอ.12       สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง0-2-1
22000-1404คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 22-0-2
32100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-2
42001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-2
52105-2103ระบบภาพ1-3-2
62105-2104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน1-3-2
72105-2105ไมโครคอรโทรลเลอร์1-3-2
82105-2106สายส่งและสายอากาศ1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92105-2112อิเล็กทรอนิกส์กำลัง1-3-2
102105-2114โทรศัพท์1-3-2
112105-8501โครงการ*-*-4
122105-2121หุ่นยนต์เบื้องต้น1-3-2
132000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
14โฮมรูม
15
16
รวม   13-28-25
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    2/2563   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชอ.12
 (Ref.02)  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php