(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2566   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชอ.12       สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
10001-102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ0-2-1
20001-202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด0-2-1
30001-302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-2
40001-401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-2
50012-001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2
61001-001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-2
71001-003งานฝึกฝีมือ0-6-2
81052-003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
91052-004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-2
101052-005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร2-3-3
110001-505อาเชียนศึกษา1-0-1
121052-107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2
130002-002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2
14โฮมรูม
15
16
รวม   12-31-22
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2566   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชอ.12       สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
10001-102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ0-2-1
20001-202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด0-2-1
30001-302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-2
40001-401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-2
50012-001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2
61001-001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-2
71001-003งานฝึกฝีมือ0-6-2
81052-003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
91052-004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-2
101052-005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร2-3-3
110001-505อาเชียนศึกษา1-0-1
121052-107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2
130002-002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2
14โฮมรูม
15
16
รวม   12-31-22
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    2/2566   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชอ.12
 (Ref.02)  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php